Welkom op de website

Landelijk Meldpunt Fokus

Waarom een Meldpunt?

De monopoliepositie van Fokus als  grootste zorgaanbieder in ADL-clusterwoningen heeft al jaren negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. Door de koppeling van zorg en wonen is er geen keuzevrijheid voor de bewoners. Bij Fokus leidt deze monopoliepositie tot een gebrek aan stimulans voor verbetering en innovatie, beperkte keuze voor cliënten en een focus op het behouden van de machtspositie in plaats van klantgerichtheid. Om deze negatieve effecten aan te pakken is het belangrijk om concurrentie en keuzevrijheid te bevorderen. Dit zal leiden tot innovatie, kwaliteitsverbetering en betere zorgafstemming op de behoeften van de bewoners. 

Om dit te bewerkstellen dient de koppeling van zorg en wonen bij Fokuswonen te verdwijnen. De huidige negatieve gevolgen van deze achterhaalde koppeling zijn onder andere:

  1. Beperkte keuzevrijheid: Cliënten die gebruikmaken van de diensten van Fokuswonen hebben geen keuzemogelijkheden wat betreft de zorgverleners waarmee ze kunnen werken. Dit beperkt hun autonomie en de mogelijkheid om zorgaanbieders te selecteren die het beste aansluiten bij hun individuele behoeften en voorkeuren.

  2. Verminderde flexibiliteit: De koppeling van zorg en wonen leidt tot een verminderde flexibiliteit voor cliënten om te verhuizen naar een andere (zorg)omgeving of zorgaanbieder. Als de zorgdiensten sterk gekoppeld zijn aan de woonsituatie, is het onmogelijk om over te stappen naar een andere zorgaanbieder zonder ook van woongelegenheid te veranderen.

  3. Gebrek aan diversiteit in zorgaanbieders: Omdat er geen concurrentie is binnen het Fokuswonen-model, leidt dit tot een gebrek aan diversiteit in zorgaanbieders en zorgmodellen. Cliënten kunnen niet profiteren van alternatieve benaderingen of gespecialiseerde zorgdiensten die buiten het Fokuswonen-systeem beschikbaar zijn.

  4. Mogelijke afhankelijkheid: In sommige gevallen kan de koppeling van zorg en wonen bij Fokuswonen leiden tot een hogere mate van afhankelijkheid. Dit kan cliënten kwetsbaar maken als ze zich ontevreden voelen over de geleverde zorg of als er problemen ontstaan in de relatie met de zorgaanbieder.

Het Meldpunt Fokuswonen is opgezet om een laagdrempelige manier te bieden voor verschillende betrokkenen om problemen in de dienstverlening, werk- en organisatieomstandigheden bij Fokus te melden. Het Meldpunt is bedoeld voor huidige en voormalige cliënten, medewerkers, familie en vrienden van cliënten, en zorgprofessionals. Het doel van het Meldpunt is om klachten en problemen op te lossen en de kwaliteit van de dienstverlening bij Fokus te verbeteren. Het is ook belangrijk om te benadrukken dat voormalige cliënten en medewerkers ook de mogelijkheid hebben om eventuele problemen die tijdens hun verblijf bij Fokus zijn ontstaan alsnog te melden. Daarnaast kunnen familie en vrienden van (oud)cliënten en zorgprofessionals ook problemen in de dienstverlening melden, met name wanneer de gezondheid van hun cliënten/patiënten nadelig wordt beïnvloed door de geboden dienstverlening van Fokus.

Wat is Fokus?

Stichting Fokus Exploitatie, hierna Fokus is de grootste zorgaanbieder in ADL-clusterwoningen in Nederland. Een ADL-clusterwoning is woonconcept voor mensen met een fysieke beperking, waarbij ze zelfstandig wonen in een aangepaste fokuswoning met hulpmiddelen en op ieder moment van de dag een zorgverlener in de buurt om te helpen bij dagelijkse activiteiten.

Fokuswonen is beschikbaar in verschillende steden in Nederland en wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en vereist een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Fokus wonen is een woonconcept dat speciaal ontworpen is voor mensen met een fysieke beperking. Bij Fokus Wonen wonen mensen met een fysieke beperking zelfstandig, maar zijn er wel altijd zorgverleners in de buurt om te helpen als dat nodig is.

Het concept is ontstaan in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Zweden en is later overgewaaid naar Nederland. Bij Fokus Wonen wonen de bewoners in een aangepaste woning, die is voorzien van allerlei hulpmiddelen om het leven makkelijker te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld tilliften en hoog/laagbedden aanwezig.

Daarnaast is er op ieder moment van de dag een zorgverlener aanwezig, die op afroep beschikbaar is om te helpen bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, eten en drinken. Hierdoor kunnen bewoners met een fysieke beperking toch zelfstandig wonen en hoeven zij niet continu afhankelijk te zijn van familieleden of mantelzorgers.

Fokus Wonen is beschikbaar in verschillende steden in Nederland en wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om in aanmerking te komen voor Fokus wonen moet je een indicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Doelen

Het Landelijk Meldpunt Fokus verzamelt meldingen van problemen in de dienstverlening, (werk)omstandigheden en organisatie van Fokus Wonen. Het meldpunt streeft naar meer keuzevrijheid op het gebied van wonen en zorg voor mensen met een beperking en vestigt de aandacht op de monopoliepositie van Fokus en de koppeling tussen wonen en zorg. Het meldpunt is opgericht door de Stichting Fokus Wonen Belangen en heeft als doel de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Het doel van het Landelijk Meldpunt Fokus is om cliënten en medewerkers van Fokus in heel Nederland een platform te bieden om problemen in de dienstverlening, (werk)omstandigheden en organisatie te melden. Het Meldpunt verzamelt deze meldingen om in kaart te brengen waar de dienstverlening, (werk)omstandigheden en doelstellingen niet in lijn zijn met het geldende beleid en de algemene voorwaarden van Fokus. Deze meldingen kunnen bestaan uit zowel verbeterpunten als klachten, en worden verwerkt in een rapportage om de problematische punten op het gebied van dienstverlening, (werk)omstandigheden en doelstellingen overzichtelijk in kaart te brengen.

Naast het verzamelen van meldingen heeft het Landelijk Meldpunt Fokus nog andere doelen. Het meldpunt wil de aandacht vestigen op de monopoliepositie van Fokus, de koppeling tussen wonen en zorg, en het gebrek aan keuzevrijheid op het gebied van zorg en wonen. Volgens het meldpunt is de huidige situatie namelijk in strijd met het het VN-verdrag Handicap. Het VN-verdrag Handicap is een belangrijke leidraad voor onze inzet. Wij streven naar gelijke behandeling van mensen met een beperking en vinden dat zij het recht hebben om zelf keuzes te maken over hun eigen leven. Dit betekent dat mensen met een beperking ook zelf moeten kunnen kiezen waar ze willen wonen en welke zorg ze willen ontvangen, zonder dat daar verplichtingen aan verbonden zijn. Nederland heeft het VN-verdrag Handicap in 2016 geratificeerd. De overheid en maatschappelijke sectoren moeten het verdrag uitvoeren. Wij maken ons ernstig zorgen over de monopoliepositie van Fokus en het feit dat mensen gedwongen kunnen worden hun woning te verlaten wanneer Fokus de zorg niet kan bieden of wanneer de zorg niet naar behoren is. Dit kan een enorme impact hebben op iemands leven en welzijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat er meer keuzevrijheid komt voor mensen met een beperking op het gebied van wonen en zorg. Zo streeft het meldpunt naar een politiek juridisch draagvlak voor keuzevrijheid op het gebied van zorg en wonen. Door deze doelen te verwezenlijken hoopt het meldpunt bij te dragen aan een betere zorg voor mensen met een beperking.

Het Landelijk Meldpunt Fokus is opgericht door de Stichting Fokus Wonen Belangen, die opkomt voor de belangen van cliënten en medewerkers van Fokus. Het meldpunt is bedoeld om meldingen laagdrempelig en toegankelijk te maken en daarmee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Een melding maken is

anoniem

eenvoudig

laagdrempelig

voor iedereen

Hoe werkt het meldpunt?

Het Landelijk Meldpunt Fokus is bereikbaar via een online formulier op de website, per e-mail of telefonisch. Meldingen kunnen zowel anoniem als met naam en contactgegevens worden gedaan. Na het indienen van een melding wordt er binnen drie werkdagen contact opgenomen om de melding te bespreken en verdere acties te ondernemen.

Melding maken

Op de website van het Landelijk Meldpunt Fokus kunnen (oud)cliënten, (oud)medewerkers, zorgprofessionals en familie/vrienden op een laagdrempelige manier melding maken van klachten en verbeterpunten binnen Fokus. Meldingen worden gebruikt om problemen in kaart te brengen en de aandacht te vestigen op de monopoliepositie van Fokus en het gebrek aan keuzevrijheid op het gebied van zorg en wonen. Het meldpunt is niet bedoeld voor noodgevallen.

Het is voor (oud)cliënten, (oud)medewerkers, zorgprofessionals en eventueel familie/vrienden mogelijk om op een praktische manier hier melding te maken van problemen binnen Fokus. Op deze website is het mogelijk om een melding te maken, waarbij een onderverdeling is gemaakt tussen klachten en verbeterpunten.

Om een melding te maken, kies je eerst of je een klacht of verbeterpunt wilt melden. Vervolgens maak je een keuze uit de voorgeselecteerde onderwerpen. Het is ook mogelijk om meerdere meldingen te maken als het verschillende onderwerpen betreft. Op deze manier wordt het voor iedereen makkelijker om op een laagdrempelige manier melding te maken.

Naast deze vereenvoudigde manier om een melding te plaatsen, biedt deze website ook de mogelijkheid om uitvoerig je verhaal te doen. Dit kan indien gewenst anoniem, zodat eventuele nadelige gevolgen van het melden zo laag mogelijk gehouden worden. Het is uiterst belangrijk dat iedereen op deze manier zonder nadelige gevolgen zijn of haar verhaal kan doen.

Het doel van het Landelijk Meldpunt Fokus is het verzamelen van meldingen om in kaart te brengen op welke punten de dienstverlening, (werk)omstandigheden en doelstellingen niet conform het geldende beleid en de algemene voorwaarden van Stichting Fokus Exploitatie zijn. Deze meldingen worden verwerkt in een rapportage om de problematische punten overzichtelijk in kaart te brengen. Het meldpunt wil ook de aandacht vestigen op de monopoliepositie van Fokus, de koppeling tussen wonen en zorg, en het gebrek aan keuzevrijheid op het gebied van zorg en wonen.

Het is belangrijk om te weten dat het Landelijk Meldpunt Fokus niet bedoeld is voor acute meldingen en/of noodgevallen. In geval van een noodsituatie dient u contact op te nemen met de gebruikelijke hulpinstanties.

Tot slot zijn op deze website de algemene voorwaarden met betrekking tot cliënten en het beleid van Fokus vermeld. Zo is het voor iedereen mogelijk om zelf na te gaan wat de plichten en rechten van alle partijen zijn.

Klachten

* Het gaat hier om contact / communicatie met alle lagen binnen de organisatie.

Verbeterpunten

* Het gaat hier om contact / communicatie met alle lagen binnen de organisatie.

Wil je ook een melding maken?

Dat kan eenvoudig, anoniem en praktisch. 

Algemene voorwaarden en beleid Fokus

Hier vind je alle documenten die betrekking hebben op de rechten en plichten van alle partijen. Het is belangrijk om deze documenten goed te raadplegen, vooral als je vragen hebt of twijfels over de gang van zaken. Het kan voorkomen dat je verschillende antwoorden krijgt op je vragen, daarom is het altijd goed om zelf uit te zoeken hoe de vork in de steel steekt om zekerheid te hebben. Zo kun je ervoor zorgen dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten.

Ga naar de inhoud